Seznam obyvatel velkostatku č. p. 1 k 26. 3. 1932

Seznam obyvatel velkostatku č. p. 1 k 26. březnu 1932